Общи условия, политика за личните данни и бисквитки

Общи условия за ползване на www.healthyyou.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.HEALTHYYOU.BG

(Дата на актуализация: 06 ЮЛИ 2019 г.)

I.ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между WWW.HEALTHYYOU.BG(„Сайта“), администриран от „ХЕЛТИЮ“ ООД („Ние“, „Нас“, “Продавач”), ЕИК: 204936333 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63 и потребители, клиенти и посетители, които имат достъп до сайта, наричани по-долу “Посетители”, “Потребители”, “Клиенти”.

1.2. Моля, запознайте се внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта и да сключите с Нас договор за продажба от разстояние.

1.3. Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате WWW.HEALTHYYOU.BG. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Информация относно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на продавача: „ХЕЛТИЮ“ ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63
 • Адрес за кореспонденция:гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63
 • Вписване в публичен регистър с ЕИК: 204936333
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG204936333
 • Форма за контакт: ТУК
 • Тел.: 0888 149 007

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва WWW.HEALTHYYOU.BGза сключване на договори за наем, за покупко-продажба от разстояние с „ХЕЛТИЮ“ ООД и/или за резервиране на час за арома масаж или събитие.

3.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което има регистриран профил в WWW.HEALTHYYOU.BG

3.3. Посетител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което разглежда сайта –  WWW.HEALTHYYOU.BG.

3.4. Профил – раздел от WWW.HEALTHYYOU.BG, който позволява на клиентите чрез въвеждане на имейл адрес и парола да сключат договор с Нас, без да е необходимо при всяка поръчка да посочват адрес за доставка.

3.5. Услуга – възможността за запознаване с предлаганите от „ХЕЛТИЮ“ ООД продукти и услуги и сключване и изпълнение на договор за наем, за покупко-продажба от разстояние и/или на други договори, резервиране на час или събитие, възможност за сключването на които е предоставена на Сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG.

3.6. Стока – продукти и услуги, предлагани от „ХЕЛТИЮ“ ООД посредством  WWW.HEALTHYYOU.BG.

3.7. Поръчка – сключване на договор за наем, за покупко-продажба от разстояние и/или на други договори.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на „ХЕЛТИЮ“ ООД са задължителни за всички потребители, клиенти и посетители на сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG.

4.2. Всяко използване на сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ХЕЛТИЮ“ ООД по всяко време. Това може да се дължи на собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички посетители, клиенти и потребители.

4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия „ХЕЛТИЮ“ ООД ще информира за това своите посетители, клиенти и потребители чрез публикуването на промените в сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG, поради което Ви информираме, че Ваше задължение е да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG, при всяко негово ползване.

4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6. „ХЕЛТИЮ“ ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „ХЕЛТИЮ“ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат единствено илюстративен и насочващ характер, поради което съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите или услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „ХЕЛТИЮ“ ООД предварително се извинява на своите посетители, клиенти и потребители, и моли същите да ни информират незабавно чрез формата за контакт с Нас.

4.8. Допустимо е описанията на продуктите или услугите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на Сайта.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG.

4.10.WWW.HEALTHYYOU.BGсъдържа линкове към други сайтове. „ХЕЛТИЮ“ ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да сключи някой от предложените на Сайта договори с Нас, като направи Поръчка по електронен път през сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG.

5.2. За тази цел, след като е избрал продукт/и и/или услуга/и, който/които желае да закупи или наеме, както и количество и спецификации на същите, клиентът следва да кликне върху бутона „КУПИ“. След избора на всички продукти и/или услуги, които клиентът желае да закупи и/или наеме, същият следва да кликне върху бутона „Приключване на поръчката“ в раздел „Количка“.

След това в няколко последователни стъпки клиентът следва да въведе данни относно неговата самоличност, адрес за доставка, телефон, имейл адрес, начин и място на плащане, да потвърди, че е запознат и е съгласен с Общите условия и с Политиката за сигурност на личните данни на физическите лица, и да кликне върху бутона „Поръчване“.

5.3. „ХЕЛТИЮ“ ООД има правото да не достави част или всички продукти и/или услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на дружеството е да върне евентуално получената предварително цена за продукта и/или услугата.

5.4. За да не попълвате всеки път данните по т.5.2. е силно препоръчително да създадете Профил в Сайта. При поръчка използвайте бутона „Регистрация на профил в сайта“ и въведете парола, за да създадете профил, който ще Ви улеснява при извършването на последващи поръчки. След като създадете свой профил, Вие се превръщате в потребител на сайта.

В случаите, когато Клиентът поръчва стоки или услуги от Сайта без да извърши “Регистрация на профил в сайта”, той приема тези общи условия с момента на финализиране на поръчката и натискане на бутона “Поръчване”.

5.5. „ХЕЛТИЮ“ ООД идентифицира посетителите, потребителите и клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на WWW.HEALTHYYOU.BGи на IP адреса, използван от устройството, с което се осъществява достъп до сайта. „ХЕЛТИЮ“ ООД има право да събира и използва информация относно посетителите, потребителите и клиентите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име и фамилия или наименование, адрес, имейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която посетителите, потребителите и клиентите въвеждат, използват или предоставят при ползване на Услугите, които Сайта предоставя.

5.6. С направата на поръчка през Сайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори и сте на възраст над 18 години.

5.7. Договорът от разстояние между „ХЕЛТИЮ“ ООД и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление, че Поръчката е обработена. Уведомлението се получава на имейла, посочен от Клиента в договора от разстояние. Сайтът не носи отговорност за грешно въведен имейл адрес.

5.8. Договорът, сключен от разстояние чрез Сайта между „ХЕЛТИЮ“ ООД и Клиента, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорености между посочените вече страни. Всеки договор може да бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки, в случай че е наличен такъв за тези стоки.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до WWW.HEALTHYYOU.BGс цел сключване на договор за покупко-продажба или на договор за наем от разстояние е позволен на всеки клиент или потребител. Онлайн магазинът съдържа стоки, предназначени единствено за пълнолетни клиенти. Чрез сайта може да бъде резервиран и час за масаж или събитие, и за наем на дифузер.

6.2. „ХЕЛТИЮ“ ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е посетител, клиент или потребител до сключване на Договор, ако сметне, че това би било в ущърб на „ХЕЛТИЮ“ ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на посетителя, клиента или потребителя е да попълни формата за контакт с Нас, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „ХЕЛТИЮ“ ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които посетителят, клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Всеки посетител, клиент или потребител има право да се свързва с Нас посредством формата за контакт относно предлаганите на Сайта продукти и/или услуги.

6.4. Комуникацията с Нас може да се осъществи чрез директна комуникация посредством формата за контакт.

6.5. За определен период от време „ХЕЛТИЮ“ ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за продуктите и/или услугите, обявени на Сайта.

6.7. Всички цени на продуктите и на услугите на сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. Заплащането на Стоките става обикновено с Пощенски паричен превод при доставката на същите с куриерска фирма или посредством извършването на банков превод.

6.9. В случай на уговорено онлайн плащане или плащане по банков път, „ХЕЛТИЮ“ ООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя или клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от „български лев“ (BGN). Затова „ХЕЛТИЮ“ ООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и/или услуги, продавани от „ХЕЛТИЮ“ ООД на сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG.

6.10. Клиентът или потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство, въз основа на която ще бъде издадена фактура за поръчаните и доставени Продукти и/или услуги.

6.11. В случай че някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент, това обстоятелство е подробно описано в индивидуалното предложение на офертата.

6.12. Ако „ХЕЛТИЮ“ ООД не може да изпълни Поръчката, след като сте заплатили цената, дружеството ще Ви върне заплатената сума по посочена от Вас банкова сметка.

6.13. „ХЕЛТИЮ“ ООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба или по договор за наем, сключен от разстояние чрез сайта – WWW.HEALTHYYOU.BG, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента, респ. потребителя за това. „ХЕЛТИЮ“ ООД ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

VII. ПОРЪЧКА. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

7.1. Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „ХЕЛТИЮ“ ООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.2. С изпращането на поръчката посредством кликване върху бутона „Поръчване“ клиентът или потребителят разрешава на „ХЕЛТИЮ“ ООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка. Нашата практика е да се свързваме лично с всеки нов Клиент по телефон или имейл.

7.3. „ХЕЛТИЮ“ ООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение за „ХЕЛТИЮ“ ООД спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от „ХЕЛТИЮ“ ООД обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента или потребителя на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на „ХЕЛТИЮ“ ООД при онлайн плащания;
 • предоставените от клиента или потребителя данни в Сайта са непълни и/или грешни. В тези случаи поръчката не се пази, освен ако не е заплатена предварително. Ако стоката е заплатена предварително, тя се пази в срок от 14 дни, след което сумата се връща на потребителя. В случай, че поръчката е изпратена на грешния адрес, разходите за куриерската услуга за пренасочване на поръчката са за сметка на потребителя;
 • при основателни съмнения, че поръчката не е автентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата;
 • когато заявеният продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини. В този случай „ХЕЛТИЮ“ ООД незабавно уведомява Потребителя и връща заплатените от него суми, ако има такива;
 • когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба.

7.4. Клиентът или Потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок, считано от датата на приемане на продуктите от Потребителя или от трето лице.

7.4.1. Клиентът или потребителят е длъженда плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от „ХЕЛТИЮ“ ООД, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на продукта от клиента или потребителя или трето лице, различно от превозвача.

7.4.2. Клиентът или потребителят следва да върне продукта на адрес: гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63, като:

 • ПРЕДВАРИТЕЛНО уведоми „ХЕЛТИЮ“ ООД за това посредством формата за контакт в Сайта
 • попълни ФОРМУЛЯРА за упражняване правото на отказ от договора
 • посочи банкова сметка, по която желае да му бъде възстановена платената цена

ВАЖНО! Куриерските услуги по връщане на Стоката в срока за отказ са за сметка на клиента или потребителя съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

7.5 „ХЕЛТИЮ“ ООД се задължава да възстанови платената цена по Поръчката в 14-дневен срок от връщането на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал. Сумата ще бъде възстановена след предоставяне от клиента или потребителя на негова банкова сметка, попълнения ФОРМУЛЯР за упражняване правото на отказ, и получаване на продукта/тите.

7.6. „ХЕЛТИЮ“ ООД се задължава да публикува в Общите си условия ФОРМУЛЯР за упражняване правото на отказ от договора.

7.7. За упражняване правото на отказ „ХЕЛТИЮ“ ООД предоставя на клиента, респ. потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.

7.8. Клиентът или потребителят е длъжен да върне продукта във търговски вид, във вида, в който го е получил, с опаковка в цялост, с гаранционната карта, касовата бележка и фактурата, когато такива са издадени, както и с попълнен формуляра за отказ от договора.

7.9. „ХЕЛТИЮ“ ООД си запазва правото да не приеме отказ в случай, че стоката е с нарушена опаковка, опаковката липсва или продуктът не е в търговски вид, видът в който е изпратен.

7.10. Търговски вид означава вид, който позволява позволява последваща продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския й вид. В случай на нарушен търговски вид от всякакво естество, „ХЕЛТИЮ“ ООД има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

7.11. В случай на упражняване правото на отказ, счита се, че отказ е упражнен и по отношение на бонус съдържанието (подаръци, ваучери, кодове за отстъпка и др.), прилежащи към стоката/поръчката. Следователно те също трябва да бъдат върнати в търговския им вид.

7.12. Правото на отказ се прилага и за книги, единствено в случай, че по книгата няма никакви следи от употреба и е в запазен търговски вид. Ако книгата е била запечатана с фолио, фолиото не трябва да е разпечатано. При закупуване на книга, изпълнението на договора започва да тече от момента на разпечатването, при което Потребителят губи правото си на отказ и изрично се съгласява с това с тези общи условия.

VIII. СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. Не може да бъде извършен отказ от Поръчката в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на клиента, респ. потребителя и е налице потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло.
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента, респ. потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
 • при доставка на книги, които са били запечатани с фолио и опаковката им е нарушена.

IХ. БЮЛЕТИН

9.1. При регистрация в Сайта, Ползвателите се съгласяват да получават Бюлетин с нови или актуални продукти или полезна информация на посочения при регистрацията имейл/електронна поща.

9.2. Получаването на бюлетин може да бъде прекратено по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

Х. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Освен ако изрично не е уговорено друго между страните, в срок от 7 работни дни „ХЕЛТИЮ“ ООД се задължава да достави поръчаните и купени Стоки чрез „Еконт Експрес“ ООД или друга куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента или потребителя.

10.2. „ХЕЛТИЮ“ ООД ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас посредством формата за контакт на Сайта незабавно и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10.3. „ХЕЛТИЮ“ ООД ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. В случай че в профилът има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен при извършване на Поръчката.

10.4. Цената за доставката се заплаща от клиента, освен ако под самия продукт или на видно място в сайта –  WWW.HEALTHYYOU.BG, не е посочено друго.

10.5. В случай на връщане на поръчка, за която е ползвана безплатна доставка, разходите за връщането й до „ХЕЛТИЮ“ ООД са за сметка на Клиента или Потребителя.

10.6 Безплатната доставка се извършва САМО до ОФИС на куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД.

10.7. Всяка поръчка има възможност да бъде доставена безплатно, ако общата й стойност е над 90 лв. Опцията за безплатна доставка се появява автоматично, когато сумата на поръчаните артикули в поръчката достигне 90 лв. Необходимо е да маркирате желанието ви да ползвате безплатната доставка.

При пренасочване на поръчката на друг от предварително заявения адрес, Клиентът или Потребителят сам заплаща разходите по пренасочването, независимо, че доставката му е била безплатна.

10.8. Цената на доставката до офис на куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД е фиксирана и е 4.90 лв.

10.9. В случай, че поръчката не бъде доставена на Клиента или Потребителя в рамките на срока за доставка, „ХЕЛТИЮ“ ООД не дължи обезщетение. Причините за това са, че доставката се извършва от куриерска фирма, която не е собственост на „ХЕЛТИЮ“ ООД. Основните причини може да са:

 • извънредно натоварване на куриерската фирма
 • извънреден брой поръчки за периода над средното или обичайното
 • технически или информационни причини
 • метеорологични условия и форсмажорни обстоятелства
 • други обективни причини

10.10. Подробните условия за доставка вижте в раздел Доставка в Сайта.

ХI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от „ХЕЛТИЮ“ ООД с предаването им на клиента, респ. потребителя, след извършване на плащането от негова страна.

11.2. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на клиента или потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

XII. ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

12.1. Запитвания могат да бъдат правени на посочения адрес, електронен адрес, телефон или чрез предвидената за тази цел форма в Сайта: https://www.healthyyou.bg/contact/.

12.2. Клиентът, респ. потребителят има право на рекламация в срок до две години от доставянето на стоката за всяко нейно несъответствие с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия.

12.3. Клиентът, респ. потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на продукта или услугата. В случай че клиентът, респ. потребителят има качеството на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), „ХЕЛТИЮ“ ООД има задължение до две години от доставянето на стоката да бъде гарант, че е продал вещ, която е съответствала на договора за продажба, а клиентът, респ. потребителят има право на т.нар. законова гаранция, която е налице независимо от наличието или липсата на търговска гаранция.

12.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ХЕЛТИЮ“ ООД ще запази на клиента, респ. потребителят първоначалните гаранционни условия.

12.5. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

12.6. Рекламацията се подава писмено на посочения от „ХЕЛТИЮ“ ООД в Сайта имейл, по пощата или подадена до адреса на дружеството. „ХЕЛТИЮ“ ООД предоставя с настоящите Общи условия и формуляр за рекламация.

12.7. При предявяване на рекламация клиентът, респ. потребителят попълва ФОРМУЛЯР за рекламация като посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл адрес за контакт.

12.8. При подаване на рекламация клиентът, респ. потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

12.9. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането й на срока на годност. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

12.10. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и клиента, респ. потребителя за решаване на спора.

12.11. Ако „ХЕЛТИЮ“ ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

12.12. Рекламации могат да бъдат правени само чрез Сайта: https://www.healthyyou.bg/contact/или на имейл адрес/пощенски адрес като се попълни предвидения за тази цел формуляр в настоящите Общи условия.

12.13.  Когато „ХЕЛТИЮ“ ООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на клиента, респ. потребителя.

12.14. „ХЕЛТИЮ“ ООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от клиента, респ. потребителя.

12.15. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, клиентът, респ. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

12.16. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента, респ. потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

12.17. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато клиентът, респ. потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

12.18. Клиентът, респ. потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента, респ. потребителя.

12.19. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от клиента, респ. потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на клиента, респ. потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

12.20. Клиентът, респ. потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

12.21. Транспортните разходи за изпращане на продукт, за който се предявява рекламация, се поема от „ХЕЛТИЮ“ ООД само, ако е изпратен до посочен от „ХЕЛТИЮ“ ООД офис на куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД, придружен от касова бележка и фактура, ако има издадени такива, опакован надлежно за транспортиране и в пълна окомплектовка.

XIII. ОТГОВОРНОСТ  И ОСОБЕНИ КЛАУЗИ

13.1. „ХЕЛТИЮ“ ООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

13.2. При неполучаване от Клиент на изпратен продукт/стока повече от веднъж, „ХЕЛТИЮ“ ООД си запазва правото да:

 • изиска предварително заплащане на цената на поръчката
 • да не предостави безплатна доставка, когато такава е обявена или да изиска предварително заплащане на куриерската услуга

13.3 Промо кодове за отстъпка или безплатна доставка не важат за продукти, които вече са намалени.

XIV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

14.1. Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на „ХЕЛТИЮ“ ООД и са обект на закрила на по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „ХЕЛТИЮ“ ООД.

14.2. Всяко нереглементирано ползване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „ХЕЛТИЮ“ ООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

14.3. „ХЕЛТИЮ“ ООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържание на Сайта в друг сайт.

14.4. Препращането към материали в Сайта е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрата търговска практика и не възниква съмнение относно авторството на „ХЕЛТИЮ“ ООД върху материалите, така че Ползвателите да ни биват въвеждани в заблуждение.

ХV. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО

15.1. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

 • използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;
 • съдържанието на Сайта не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;
 • съдържанието на Сайта не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не е алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

15.2. Преди използването на предоставената информация на сайта Посетителят ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация, включително, но не само и следното:

 • ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние;
 • в случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

ХVI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. При обработването на лични данни „ХЕЛТИЮ“ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители, посетители, клиенти и потребители e от първостепенно значение.

16.2. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на „ХЕЛТИЮ“ ООД не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на субекта на данни и/или съгласно българските закони.

16.3. „ХЕЛТИЮ“ ООД обработва личните данни на своите посетители, клиенти и потребители съгласно „Политика за сигурност на личните данни на физическите лица, ползватели на WWW.HEALTHYYOU.BG“ и „Политика за използване на „Бисквитки“, публикувани на интернет страницата на дружеството.

XVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

17.1. Настоящите общи условия могат да бъдат допълвани и/или изменяни от „ХЕЛТИЮ“ ООД по всяко време, за което последният уведомява по подходящ начин всички потребителите на Сайта.

17.2. Допълненията или измененията на тези общи условия имат действие спрямо потребителите на Сайта, след като:

 • бъдат публикувани на Сайта
 • бъдат изпратени на имейл адреса на потребителите на Сайта, посочен при регистрацията.

17.3. Потребителите на Сайта се съгласяват да получават информация за допълненията и/или измененията на тези общи условия чрез имейл на електронната си поща.

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 

До ………………………

/името на търговеца/

 

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

………………………………………………….

/описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на ………………….

/посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………..

/Име на потребителя/

 

Гр./с…………………………………………………………….

/Адрес на потребителя/

 

 

……………….                                                                                …………………………….

/Дата/                                                                                      /Подпис на потребителя/

 

 

 

Политика за сигурност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условия. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта, както и да сключвате договори с „ХЕЛТИЮ“ ООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


(Дата на актуализация: 06 юли 2019 г.)

 

Поверителността на Вашите лични данни е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.
С цел сключване и изпълнение на договор за наем и/или договор за продажба от разстояние и/или с цел резервиране на час за арома масаж или събитие чрез сайта https://www.healthyyou.bg и мобилните версии и приложения („Сайта“), „ХЕЛТИЮ“ ООД („Ние“/„Нас“) със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63, ЕИК: 204936333, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

„ХЕЛТИЮ“ ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт, приложението и закупуването на предлаганите продукти и услуги. При обработването на лични данни „ХЕЛТИЮ“ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите посетители на Сайта и/или клиенти eот първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за „ХЕЛТИЮ“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ХЕЛТИЮ“ ООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „ХЕЛТИЮ“ ООД е поело.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава-членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни Ние обработваме:

Във връзка с Ваше посещение на Сайта и/или сключване и изпълнение на договор за наем, за продажба от разстояние и/или резервиране на час за арома масаж, „ХЕЛТИЮ“ ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

(б) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Потребители и/или Клиенти;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към „ХЕЛТИЮ“ ООД;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „ХЕЛТИЮ“ ООД.

(д) физически лица, с които сключваме и изпълняваме договор за наем, за продажба от разстояние и/или които резервират час за арома масаж или събитие чрез сайта, вкл. но не само клиенти, представители на партньори и други.

Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересованите страни) на „ХЕЛТИЮ“ ООД като външни доставчици.

При подбор на работници и служители „ХЕЛТИЮ“ ООД обработва лични данни на кандидатите с оглед преценка на способностите на кандидатите и определяне на най-подходящия от тях за заемане на съответната длъжност.

II. Лични данни, които обработваме:

2.1 Данни, които Вие предоставяте:

Невъзможно е посещението на нашия Сайт и/или сключването на договор от разстояние с Вас и изпълнението на същия, както и резервирането на час за арома масаж или събитие, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна, а Вие сами решавате дали и как да се възползвате от възможностите за сключване и изпълнение на договор и/или резервиране на час за арома масаж или събитие, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим и изпълним съответния договор и/или да резервираме час за арома масаж ии събитие. Това са:

 • име и фамилия или наименование на юридическо лице,
 • точен адрес,
 • пощенски код,
 • телефон,
 • имейл адрес и
 • парола (при регистрация).

Други канали за предоставяне на лични данни

В случай че предоставяте Ваши лични данни на„ХЕЛТИЮ“ ООД посредством Viber, Skype, Facebook, Instagram или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове и приложения имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила, преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „ХЕЛТИЮ“ ООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Бюлетин

Сайтът дава възможност да се абонирате за нашия Бюлетин, за да получавате на Вашия имейл адрес известия за нови услуги и продукти, публикувани в Сайта. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че желаете да ползвате услугата, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез отправяне на молба посредством електронната форма за контакт в Сайта или на имейла за контакт, обявен в сайта.

Други данни

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защита на данните.

„ХЕЛТИЮ“ ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за контакт в Сайта.

2.2. Данни, които са свързани с процеса на ползване на Сайта

В допълнение, ние събираме информация от Вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате при посещение на Сайта. В Сайта се използват логове със следните цели:

 • за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория.

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 (една) година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на „бисквитки“.

 За функционирането на Сайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано със сключването и изпълнението на договор за наем, за продажба от разстояние и/или с резервирането на час за арома масаж или събитие чрез сайта. Използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим възможностите на Сайта, да ви предоставим персонализирано преживяване при посещение на същия, да се свържем с Вас относно Вашата поръчка, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да Ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг съобразно Вашите интереси, както и за откриване на измамни или незаконни дейности.

„ХЕЛТИЮ“ ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключване на договор за наем, за продажба от разстояние между Вас и „ХЕЛТИЮ“ ООД – изискваме вашите данни за идентификация, контакт, плащане, доставка и носене на гаранционна отговорност;
 • изпълнение на сключения договор (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции);
 • резервиране на час за арома масаж или събитие – изискваме вашите данни за идентификация и контакт;
 • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Сайта и на „ХЕЛТИЮ“ ООД;
 • изпълнението на законови задължения на „ХЕЛТИЮ“ ООД;
 • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и/или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи;
 • регистрацията Ви в Сайта;
 • администрирането на Сайта;
 • анализиране и подобряване използването на Сайта;
 • измерване и анализиране на нашата реклама;
 • отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;
 • поддържане на Сайта и мрежата ни сигурни и безопасни;
 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции;
 • да се свържем с Вас относно профила Ви, да отстраняваме проблеми с профила Ви;
 • да Ви предоставим услуги, базирани на местоположение.

„ХЕЛТИЮ“ ООД обработва Вашите лични данни, за да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „ХЕЛТИЮ“ ООДи/или трети лица, което е свързано с:

 • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите посетители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта;
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани със сключване и изпълнение на договор с Вас, с резервирането на час за арома масаж или събитие или в отговор на отправено запитване посредством електронната форма в Сайта;
 • насочване и актуализация на услуги и предлагането към Вас на промоционални оферти въз основа на вашите предпочитания;
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация:

 • при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи,
 • при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи,
 • при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните възможности на Сайта за сключване на договори, за резервиране на час за арома масаж или събитие, или със защитата на данните Ви и др. подобни.

Друго наше законово задължение е свързано с воденето на счетоводна отчетност и необходимостта от запазване на лични данни по фактури съгласно Закона за счетоводството. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите на Сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име и фамилия или наименование на юридическо лице, адрес, пощенски код, телефон, имейл адрес и парола) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията. Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта.
Данни при сключване на договор или при резервиране на час за арома масаж или събитие (име и фамилия или наименование на юридическо лице, адрес, пощенски код, телефон, имейл адрес) До прекратяване на регистрацията Ви или докато изпълним всички законови и договорни задължения. Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период.
Личните данни, обработвани във връзка с издаването на фактура или друг документ за данъчен контрол За срок от 10 /десет/ години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Съхраняват съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството
Данни на наши служители, фигуриращи във ведомости за заплати 50 г. след прекратяване на трудовия им договор Изискване на чл.42 от Закона за счетоводството
Вашия имейл адрес за известяване за нови или актуални продукти За периода, за който е активен абонаментът за Бюлетин, до неговото прекратяване. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти или полезна информация. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в „бисквитка“, до 6 /шест/ месеца от последното ползване. В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За периода до 1 /една/ година. Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година. Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Запитвания, искания и всякаква кореспонденция, вкл. входящи телефонни обаждания. Кореспонденцията се съхранява за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца. За регистрирани потребители тези данни се съхраняват до прекратяване на регистрацията, освен ако не преценим, че не е необходимо. С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обажданията по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване.
Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите. За описание на използваните бисквити виж „Политика за използване на Бисквити“

 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

„ХЕЛТИЮ“ ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.

Във връзка с резервирането на час за арома масаж или събитие и/или изпълнението на договорите, сключени с Вас посредством Сайта, Ние предоставяме горепосочените Ваши лични данни или част от тях на:

 • нашите служители и партньори;
 • доставчици, бизнес партньори и подизпълнители, които ни помагат при обработката на плащания, при предотвратяването, откриването, смекчаването и разследването на потенциално незаконни действия срещу сигурността;
 • спедитори, с които споделяме адрес за доставка, информация за връзка и информация за проследяване на доставките, с цел улесняване на доставката на закупени артикули и други съобщения, свързани с доставката;
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните;
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на „ХЕЛТИЮ“ ООД и/или други потребители на Сайта;
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме личните Ви данни;
 • нашите рекламодатели от трети страни с цел осигуряване на персонализирана реклама и участие в игри, томболи, кампании и др.
 • Нашият уебсайт съдържа връзки към други сайтове и бутони за споделяне, напр. Facebook, Instagram, YouTube, и други. Тези уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Трябва да се запознаете с всички правила за поверителност на тези уебсайтове, услуги и приложения, за да разберете как може да бъде събирана и използвана вашата информация.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 • Право на информираност

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез подаване на Молба в този смисъл чрез електронната форма за контакт на Сайта.

 • Право на коригиране

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице основание за обработване по смисъла на Общия регламент относно защита на данните.

 • Закриване на акаунт

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез подаване на Молба в този смисъл посредством електронната форма за контакт в Сайта.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта. Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 • Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за известия за нови услуги и продукти, публикувани в Сайта, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

VII. Точност на информацията

„ХЕЛТИЮ“ ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII.Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добразащита на данните на компанията и своите клиенти, посетители на Сайта, представители на партньори и служители, „ХЕЛТИЮ“ ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Политика за използване на „бисквитки

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „ХЕЛТИЮ“ ООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“, която също е качена на Сайта.

Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „ХелтиЮ“ ООД:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63
 • Имейл: info@healthyyou.bg
 • Тел.: 0888 149 007
 • Електронна форма за контакт: ТУК

 

Политика за бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

I. Предмет

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата, обслужвана от „ХЕЛТИЮ“ ООД („Ние“), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204936333, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бл. 604, вх. 1, ет. 13, ап. 63.

При посещение на https://www.healthyyou.bg, (наричан по-долу „Сайта“), ще Ви помолим да приемете използването на „бисквитки“ в съответствие с условията на тази политика. Чрез използването на нашия уебсайт и приемането на тази политика, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с условията на тази политика.

II. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уебстраница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

III. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат „ХЕЛТИЮ“ ООД, за да предлага подходящи за потребителите услуги. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

IV. Какви видове „бисквитки“ съществуват?

Съществуват два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, времево определен от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

V. Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

 • използваме „бисквитки“ за ефективност на нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ позволяват събирането на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт, включително кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от определени страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която индивидуално идентифицира посетител. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е обобщена и анонимна. Използва се само за подобряване на функционирането на https://www.healthyyou.bg;
 • използваме функционални „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да позволим на Сайта да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си, и да предложите по-добри, по-лични функции. Тези „бисквитки“ могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други части от уебстраниците, които можете да персонализирате.
 • използваме доставчици на услуги от трети страни, за да обслужват реклами от наше име в интернет. Тази информация, която не е лична идентификация, тя е анонимна и не включва вашето име, адрес, имейл адрес или друга лична информация, но вашият IP адрес може да бъде събран.
 • Анонимната информация се събира чрез използването на пикселен маркер (известен също като „бисквитки“ и маркери за действие), което е стандартна технология, използвана от повечето големи уебсайтове.
 • използваме Google Анализ, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Нашият доставчик на услуги за анализи генерира статистическа и друга информация за използването на уебсайтове чрез „бисквитки“. Създадената информация, свързана с нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването му. Декларацията за поверителност на доставчика на услуги за анализи е налице на адрес: http://www.google.com/policies/privacy.
 • нашият сайт съдържа връзки към други сайтове, бутони за споделяне, напр. Facebook, Instagram, Youtube. Тези други уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Трябва да се запознаете с всички правила за поверителност, намерени на такива уебсайтове, услуги и приложения, за да разберете как може да бъде събирана и използвана вашата информация.
 • „бисквитки“ за регистрация с цел осигуряване на сигурността на Сайта.

VI. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, „бисквитките“ не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на „бисквитки“, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

VII. Блокиране на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уебстраниците позволява съхраняването на „бисквитки“ по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на „бисквитките“ да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат „бисквитки“ до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на „бисквитки“ може да бъде намерена в настройките на браузъра ви. Ограничаването на използването на „бисквитки“ може да повлияе на някои функции на страницата.

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате „бисквитки“, например:

 • в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате „бисквитки“ с помощта на „Настройки“, „Интернет опции“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;
 • във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички „бисквитки“, като кликнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за историята“ от падащото меню и премахнете “ „; и
 • в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички „бисквитки“, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширените настройки“ и „Настройки за съдържанието“

Блокирането на всички „бисквитки“ ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.  Ако блокирате „бисквитки“, няма да можете да използвате всички функции и на нашия уебсайт.

VIII. Изтриване на „бисквитки“

Можете да изтриете „бисквитки“, които вече са съхранени на вашия компютър, например:

 • в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с „бисквитки“ (можете да намерите инструкции за това на адрес http://support.microsoft.com/kb/278835);
 • в Firefox (версия 24) можете да изтриете „бисквитките“, като кликнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за историята“, кликнете върху „Покажи бисквитките“ Бисквитки“; и
 • в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички „бисквитки“, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфирането“ и други данни за сайтове и приставки „преди да кликнете върху“ Изчистване на данните за сърфирането“.

Изтриването на „бисквитки“ ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

VIII. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?

„Бисквитките“ представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на „бисквитките“ може да направи някои сайтове невъзможни за използване.

Отказът или дезактивирането на „бисквитките“ не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.

Примери за важни роли на „бисквитките“:

 • съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги
 • оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя
 • запомняне на пароли
 • запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search)
 • ограничаване на честотата на използване на рекламите
 • предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя
 • измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.)

IХ. Сигурност и конфиденциалност

„Бисквитките“ НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на „бисквитките“, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.

Х. Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на „бисквитки“

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват „бисквитки“, последните са почти неизбежни.

Дезактивирането на „бисквитките“ няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
 Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на „бисквитките“. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър, чрез които можеш да персонализираш употребата на „бисквитки“ в твоя браузър.